معرفی اعضای شورای اسلامی

اعضای شورای اسلامی دوره ششم روستای تمبو بالا به شرح ذیل می باشد.

ریس شورای اسلامی روستا: جناب آقای حسن حاکسار

نایب ریس شورای اسلامی روستا : جناب آقای حسین بختیاری

منشی شورای اسلامی روستا : جناب آقای روح الله نظری

فهرست